فراخوان بکارگيري نيرو

((فراخوان بکارگيري نيرو به صورت خريد خدمات))

شرکت شفایاب برنده مناقصه در واگذاري برخي از خدمات بهداشتي، درماني و اداري دانشکده علوم پزشکی تربت جام، در نظر دارند افراد واجد شرايط در رشته هاي مندرج را از طريق فراخوان، شناسائي و در صورت نياز از طريق آزمون كتبي در حيطه‌هاي عمومي و تخصصي (و حسب مورد مصاحبه شغلي) و پس از احراز صلاحيت عمومي بر اساس قانون گزينش، بصورت قرارداد خريد خدمات با شرايط و ضوابط ذيل دعوت به همكاري نمايد.

تذكرات:

1-  انعقاد قرارداد بصورت موقت مي باشد و در صورت نياز واحد و رضايت از نحوه خدمتي ، قرارداد تمديد خواهد شد.

2- هرگونه اطلاع رساني در خصوص زمان و محل برگزاري آزمون ، مصاحبه ، نحوه صدور کارت و … از طريق همين سايت انجام خواهد شد. لذا داوطلبين موظف هستند جهت آگاهي از اطلاعيه ها حداقل هر 24 ساعت يکبار به سايت مراجعه نمايند.

3- عواقب ناشي از عدم اطلاع در خصوص زمان شرکت در آزمون ، مصاحبه يا مراجعه جهت تشکيل پرونده بر عهده متقاضي خواهد بود.

4- وجه پرداختي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

5- باتوجه به محدوديت زماني جهت آماده نمودن مدارک مورد نياز، لطفاً از هم اکنون، نسبت به تهيه مدارک لازم  اقدام فرماييد، بديهي است درصورت عدم ارائه اصل و تصوير مدارک و يا عدم مراجعه در مهلت مقرر، هيچ امکاني جهت تمديد زمان مراجعه و تحويل مدارک وجود نداشته و به دليل نقص مدرک، يا عدم مراجعه در مهلت مقرر، از اين فراخوان حذف خواهيد شد.

جدول رشته های شغلی، محل خدمت، تعداد ، جنسیت و شرایط احراز مورد نیاز

بخش اول: شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش داوطلبان

داوطلب متقاضی بکارگیری بايد در زمان ثبت نام ، شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در اين دفترچه را داشته باشد.

 .1شرايط عمومی :

 1/1داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ايران و عدم دارا بودن تابعیت مضاعف از ساير کشورها

 1/2اعتقاد به دين مبین اسلام يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

 1/3التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

 1/4انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی برای آقايان (لغايت تاريخ پايان مهلت ثبت نام)

 1/5عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان

 1/6نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر

 1/7داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانايی انجام کاری که برای آن بکارگیری می شوند. ( با تشخیص کمیسیون طب کار دانشگاه)

تذکرات مهم در خصوص شرايط عمومی:

الف) افرادی که مجاز به شرکت در اين فراخوان نیستند عبارتند از:

 -1مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی، قراردادی، بازنشسته يا بازخريد خدمت شده واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده و ساير دستگاهها ی اجرائی.

تبصره: پس از پايان مهلت ثبت نام، در صورت اشتغال در هريک از دستگاهها، میبايست قبل از شروع به کار در شغل محل مورد نیاز اين دانشگاه، انصراف خود را از دستگاههای فوق الذکر ارائه نمايد.

 -2عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری در دستگاههای اجرائی توسط آرا مراجع قضائی و ذی صلاح

 -3افرادی که تعهد انجام کار به ساير موسسات و يا دستگاههای اجرائی دارند.

 -4دارندگان مدارک تحصیلی معادل در شرايط احراز مندرج در آگهی

 -5فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی بالاتر مرتبط با شرايط احراز شغل مندرج در آگهی مطابق با آيین نامه ارزيابی و مهندسی مشاغل.

ب)ملاک محاسبه تاريخ موارد فوق، تاريخ پايان مهلت ثبت نام می باشد.

ج)لازم به ذکر است در صورت شرکت هر يک از مشمولین بندهای مذکور، چنانچه در هر يک از مراحل بکارگیری، اين موضوع محرز گردد از انجام مراحل بعدی محروم و حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر میگردد

 2شرايط اختصاصی:

الف) شرايط سنی داوطلبان:

– دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی: داشتن حداقل 20سال و حداکثر 35سال تمام (متولدين بین 1378/11/22تا 1363/11/22

– دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: داشتن حداقل 20سال و حداکثر 40سال تمام (متولدين بین 1378/11/22 تا 1358/11/22)

تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تأيیديه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

1- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يک سال اسارت و بالاتر (همچنین جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

 2- در و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان 5سال.

3- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و يا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها.

 4-سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان  5سال.

 5- سنوات قراردادی يا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) در دانشگاه و يا شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاری نمودهاند حداکثر به میزان  5سال (با ارائه تايیديه به تاريخ روز از واحد محل خدمت (با امضاء بالاترين مقام واحد) به همراه سوابق بیمه تامین اجتماعی (مهر و امضاء شده از شعب تامین اجتماعی)

 6- داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری يا اختیاری و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام دادهاند، به میزان انجام خدمت فوق.

 7- مدت خدمت سربازی انجام شده.

نکته 1:  مجموع سنوات ارفاقی بندهای فوق الذکر، به استثنای مشمولین معاف ازسن، حداکثر  5سال مورد تايید میباشد.

نکته  2: ملاک محاسبه تاريخ موارد ذکر شده، تاريخ پايان مهلت ثبت نام می باشد.

ب) ضوابط و مقررات پذيرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:

1- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح «اجباری» می بايست دارای معافیت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند. حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام

تبصره  1- در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  100/854مورخ  1393/07/16وزارت متبوع، نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، همچنین داوطلبانی که به استناد بند  1بخشنامه شماره /209/1591د مورخ  1392/05/23متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضريب منطقه خدمتی باشند، همچنین مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح «اختیاری» که در حال گذراندن طرح می باشند میبايست قبل از شروع به کار، نسبت به دريافت پايان طرح خود اقدام نمايند.

بخش دوم: مواد آزمون

1- به هر يک از داوطلبان، يک دفترچه سوال عمومی و يک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.

2- کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزينهای با ضريب يک ( )1برای سوالات حیطه عمومی و ضريب

دو برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمناً به ازای هر سه پاسخ غلط، يک پاسخ صحیح حذف خواهد

شد.

 3- مواد آزمون عمومی به شرح زير و در مجموع به تعداد  70سوال تعیین میشود:

  • فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه (ICDL
  • رياضی و آمار مقدماتی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • معارف اسلامی
  • زبان انگلیسی عمومی
  • اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی
  • هوش و توانمندی های ذهنی

تبصره 1اقلیتهای دينی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران(شامل مسیحی، کلیمی، زرتشتی و ..). از پاسخگويی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در اين صورت نمره مکتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

4- مواد آزمون تخصصی:

سوالات حیطه تخصصی با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشتههای شغلی، به تعداد  60سوال طراحی خواهد شد.

بخش سوم: شرایط ثبت نام

الف)نحوه ثبت نام:

ثبت نام متقاضیان فقط ازطريق همین سایت (لینک پایین صفحه) صورت می گیرد. لذا متقاضیان محترم بايستی پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان، راهنمای ثبت نام و ساير موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده می باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

ج)پرداخت وجه:

قابل توجه همکاران محترم(پرستار،اتاق عمل،بیهوشی) که متقاضی استخدام شرکتی می باشند. زمان ثبت نام از مورخه 25 بهمن تا 2 اسفند در همین سایت (لینک ثبت نام) و پس از پرداخت مبلغ  900/000 ریال  به صورت الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکه ی شتاب می باشد.

متقاضیان شرکت در امتحان ، بايد پس از پايان ثبت نام کد رهگیری خود را يادداشت نموده و تاپايان مراحل بکارگیری نزد خود نگهداری نمايند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

د) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون و مصاحبه شغلی(حسب مورد):متقاضیان می بايست با کد رهگیری ارائه شده در زمان ثبت نام، به سايت  مراجعه و کارت ورود به جلسه آزمون را دريافت نمايند.

آزمون در روز جمعه مورخه 99/04/06 ساعت 9 صبح برگزار می شود.

مکان آزمون برای خانم ها و آقایان:
تربت جام، خیابان میرقوام الدین ، کوچه مرحوم دکتر کوثری ، ساختمان اموزشی دانشکده پرستاری

*** جهت حضور در آزمون همراه داشتن یک قطعه عکس به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است.

دریافت کارت آزمون